ONLINE PERSONALITY ASSESSMENT​

แบบประเมินบุคลิกภาพออนไลน์​

เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสำหรับคนไทย ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนาน  ท่านได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอาวุโส และ เป็น Business Partner กับเรา เพื่อให้บริการเครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการบุคลากรอย่างมืออาชีพ บริการได้ทั่วถึงผู้ที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้น  ลักษณะเด่นของเครื่องมือ คือ ความแม่นยำ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง สะดวกและคุ้มค่า

เครื่องมือประเมิน เหมาะสำหรับ

รายบุคคล

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการรู้จักเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง เห็นความชัดเจนในจุดแข็ง จุดอ่อน ความปรารถนา แรงจูงใจ และความถนัด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดศักยภาพส่วนตน ค้นหาเอกลักษณ์บุคคลที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลือกสาขาอาชีพ การสมัครและสัมภาษณ์งาน และการทำงานประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ​

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร​

เหมาะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการเครื่องมือประเมินบุคคล เพื่อการ ”จัดหา รักษา และพัฒนา” บุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยสามารถนำเครื่องมือประเมินเหล่านี้ไปใช้ขยายผลและต่อยอดในการจัดทำโปรแกรมพัฒนาบุคลากรแบบต่างๆ อาทิเช่น Talent Management Program, Individual Development Program (IDP), Succession Planning Program​

ที่ปรึกษาและวิทยากร​

เหมาะสำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่ต้องการเครื่องมือประเมินบุคคลแบบต่างๆ ไปประกอบการให้คำปรึกษาหรือเสริมหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้รับการปรึกษาหรือผู้รับการอบรม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแตกต่างสร้างสรรค์​

โดยมุ่งเน้น 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ

  • เพื่อการพัฒนาบุคลากร

  • เพื่อการสรรหาบุคลากร

อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี​

อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี​

เพื่อการพัฒนาบุคลากร​

Personality Insights-Classic

เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในการพัฒนาตัวเอง การรู้จักตัวตนทั้งในแง่บวกและลบยังช่วยเปิดโลกทัศน์การรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่การปรับตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคม และการทำงานร่วมกันกับผู้คนในทีมที่มีความคิดเห็นและการแสดงออกที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น​

Development Insights

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาตนเองได้ตรงตามคุณลักษณะหรือตัวตนของตัวเอง เสริมความมั่นใจในจุดแข็งและกระตุ้นเตือนให้ปรับปรุงจุดอ่อน  สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ตนขาดหรือบกพร่องในการทำงานตำแหน่งงานนั้นๆ สามารถมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และลดทอนข้อจำกัดของตัวเอง องค์กรหรือหัวหน้าสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับบุคลากรให้เป็น Potentials Employee  อีกทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการของพนักงานรายบุคคลได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

Role/Behavior Analysis​

เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างลักษณะที่คาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหรือพนักงานรายบุคคล การเห็นความสอดคล้องหรือเห็นช่องว่าง (gap) ที่ชัดเจนขึ้น ช่วยในการค้นหาขีดความสามารถของพนักงานและความเป็นไปได้ในการสร้างพัฒนาการ ช่วยองค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ออกแบบแผนฝึกอบรมและดึงศักยภาพของบุคลากรได้เหมาะกับความถนัดและคุณลักษณะตัวตนของพนักงาน อีกทั้งตัวพนักงานก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ถูกคาดหวังและสิ่งที่ตนพร่องไป เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานและองค์กรในการสร้างพัฒนาการบุคคลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้น​

Sales Insights​​

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักขายหรือผู้ให้บริการต่อลูกค้า ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานกับผู้ร่วมงานในองค์กร ได้รู้จักเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องระมัดระวังของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงานประสานงานกับผู้ร่วมงาน นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการขายหรือการให้บริการต่อลูกค้า รวมไปถึงข้อแนะนำในการปรับวิธีการสื่อสารหรือการแสดงออกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายหรือการให้บริการต่อลูกค้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ​

Team Insights​

เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นแผนภาพการกระจายของสมาชิกทีม มีการอธิบายถึงลักษณะต่างๆ ข้อดีและประเด็นที่ต้องระมัดระวังในแต่ละรูปแบบ แนะนำวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกในทีมและการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง​

360 Degree Feedback

เป็นเครื่องมือการประเมินข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาเหนือถัดขึ้นไป เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก และประเมินตนเอง การประเมินลักษณะนี้จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลของตนเองที่มาจากรอบทิศทาง เป็นข้อมูลที่มากพอที่จะทำให้พนักงานรับรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นจุดแข็งและพฤติกรรมเรื่องใดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับเกิดความเชื่อถือและยอมรับผลการประเมิน ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบแผนการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคลต่อไป โดยมีอยู่ 2 รูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการขององค์กร

  • Personality 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 คุณสมบัติหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำ

  • Competency 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 Competency หลัก ซึ่งถูกคาดหวังจากองค์กร​

เพื่อการสรรหาบุคลากร​

Selection Insights​

เครื่องมือประเมินสำหรับช่วยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหน่วยงานและองค์กร นอกเหนือจากการทดสอบความรู้ ทฤษฎี ทักษะเฉพาะทาง ผลการประเมินด้วยเครื่องมือ Selection Insights นี้สามารถช่วยคัดกรองบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ต้องการ (Potential Candidate) ออกจากกลุ่มผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยออกแบบแนวทางคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัคร เพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม และมุมมองต่อสังคมแวดล้อมของผู้สมัครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่ทำการสัมภาษณ์​

Personality Match​

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในตำแหน่งงาน กับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัครงาน โดยรายงานผลเชิงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะคาดหวังจากองค์กรและคุณลักษณะของผู้สมัคร เช่น ในการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน รูปแบบที่ถนัดในการตัดสินใจ พฤติกรรมถนัดในการตอบสนองต่อสังคมแวดล้อม เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการคัดเลือก​

Aptitude Test​

เครื่องมือวัดความถนัด ไหวพริบ ในความสามารถด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางตัวเลข มิติสัมพันธ์ การสังเกตพิจารณา และการมองเห็นความสอดคล้องจากเหตุและผล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะที่ผ่านมา ระดับความสามารถในการประมวลผลของระบบความคิดในแต่ละด้านความรู้ และทักษะในการใช้ตรรกะมองปัญหาและหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นอีกคุณสมบัติบุคคลที่มีความสำคัญต่อคุณภาพบุคลากรและเพิ่มโอกาสความสำเร็จขององค์กร​

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2024 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by