OKRs ของ HR​

OKRs ของ HR

OKR 1. การสรรหาพนักงานใหม่

Objective 1: ปรับปรุงระยะเวลาในการสรรหา

Key Results

1. ลดเวลาเฉลี่ยในการสรรหาพนักงานใหม่ (Average time to fill) ไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. พัฒนาเครื่องมือใหม่ในการสรรหา ไม่น้อยกว่า 2 เครื่องมือภายในไตรมาส 2 

3. ลดต้นทุนในการว่าจ้างพนักงานต่อครั้ง (Cost per hire) ไม่น้อยกว่า 10 %

Objective 2 : สรรหาคนเก่ง

Key Results

1. เพิ่มอัตราการตอบรับข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 10%

2. เพิ่มอัตราการผ่านโปร. เป็น 100%

3. ลดการจ้างผ่าน Head hunter หรื Sub Contractor ลง 5%

OKR 2. การบริหารผลงานพนักงาน

Objective 1: เพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานใหม่

Key Results

1. ลดระยะเวลาในการทำ Onboarding โปรแกรมลงเหลือ 3 เดือน

2. ลดระยะของการทบทวนผลงานของพนักงานใหม่ให้สั้นลง 50 %

3. พัฒนาจำนวนพี่เลี้ยงที่ดูแลพนักงานใหม่ให้มีอัตรา 1 : 3

Objective 2 : เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

Key Results

1. ลดอัตราการลาหยุดงานของพนักงานลง 20%

2. ระบุเป้าหมาย (KPIs/OKRs/MBOs) ทุกส่วนงานให้เสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%

3. ทำให้พนักงาน Check-in รายสัปดาห์ให้ได้ 100%

OKR 3. การฝึกอบรมและพัฒนา

Objective 1: ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิด OKR มาใช้ในองค์กร

Key Results

1. 100 % ของพนักงานเข้าร่วมในการฝึกอบรมความรู้เรื่อง OKR

2. พนักงานมีความพึงพอใจในการใช้ OKR ไม่น้อยกว่า 70 %     (วัดหลังจากการนำ OKR ไปใช้ปฎิบัติงาน 3 เดือน)

3. ออกแบบระบบการฝึกอบรมและการเขียน OKR สำหรับพนักงานใหม่ ให้สามารถดำเนินการได้ ภายใน  1 สัปดาห์

Objective 2 : เพิ่มการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

Key results

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมกับดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 20%

2. เพิ่มอัตราการโปร. พนักงานภายใน 5% ต่อไตรมาส

3. สนับสนุนแผนที่พี่เลี้ยงนำเสนอให้เสร็จสมบูรณ์ 100%

OKR 4. การบริหารผลตอบแทน

Objective 1: ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้

Key Results

1. ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้มีความชัดเจน สำหรับพนักงานไม่น้อยกว่า 80 %

2. เปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่ง   อ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง

3. พนักงานมีเงินเดือนเทียบเท่ากับคู่แข่ง ไม่น้อยกว่า 70 % ของพนักงานทั้งหมด

Objective 2 : เพิ่มความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ

Key Results

1. ปรับปรุงหัวข้อในหมวด “สวัสดิการพนักงาน” ที่ระบุในแบบสำหรับความพึงพอใจของพนักงานไม่น้อยกว่า 50% 

2. เปรียบเทียบสวัสดิการกับคู่แข่งหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

3. ลดการปัญหาสุขภาพของพนักงานลง ไม่น้อยกว่า 70%

OKR 5. การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Objective 1: เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงาน 

Key Results

1. สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อค่านิยมองค์กร 100 %

2. สรุป Pain Points ของ Influencer แต่ไม่ร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 2

3. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในช่วงไตรมาสที่ 3    เพิ่มขึ้น 50% เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2

 

Objective 2 : สร้าง Work-life balance ในองค์กร

 

Key Results

1. พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น 100%

2. จัดกิจกรรม “เพื่อสุขภาพ” เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้ 50%

3. จัดกิจกรรม CSR 1 ครั้งต่อไตรมาส

 

OKR 6. การรักษาพนักงาน

 

Objective 1: เพิ่มอัตราเฉลี่ยการคงอยู่ของพนักงาน

 

Key Result

1. ขยายอายุงานเฉลี่ยของพนักงานจาก 2 ปี เป็น 3 ปี

2. เพิ่มผลความพึงพอใจเชิงบวกในการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน 

(ส่วนท้ายที่เขียนบรรยายความคิดเห็น) ไม่น้อยกว่า 10 %

3. เพิ่มอัตราพนักงานภายในให้ได้รับการโปรโมทจาก 10% เป็น 30%

 

Objective 2: เพิ่มอัตราเฉลี่ยการรักษาพนักงาน

 

Key Results

1. ลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจไม่น้อยกว่า 20 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

2. ทำการสัมภาษณ์ 100 % ของจำนวนพนักงานที่ลาออก

3. ระบุพนักงาน 10 % ที่มีความเสี่ยงที่จะลาออก จากกระบวนการประเมินผลงาน

 

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR