OKRs ของ HR​

OKRs ของ HR​

OKR 1. การสรรหาพนักงานใหม่

Objective 1: ปรับปรุงระยะเวลาในการสรรหา

Key Results
1. ลดเวลาเฉลี่ยในการสรรหาพนักงานใหม่ (Average time to fill) ไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. พัฒนาเครื่องมือใหม่ในการสรรหา ไม่น้อยกว่า 2 เครื่องมือภายในไตรมาส 2
3. ลดต้นทุนในการว่าจ้างพนักงานต่อครั้ง (Cost per hire) ไม่น้อยกว่า 10 %

Objective 2 : สรรหาคนเก่ง

Key Results
1. เพิ่มอัตราการตอบรับข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 10%
2. เพิ่มอัตราการผ่านโปร. เป็น 100%
3. ลดการจ้างผ่าน Head hunter หรื Sub Contractor ลง 5%

OKR 2. การบริหารผลงานพนักงาน

Objective 1: เพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานใหม่

Key Results
1. ลดระยะเวลาในการทำ Onboarding โปรแกรมลงเหลือ 3 เดือน
2. ลดระยะของการทบทวนผลงานของพนักงานใหม่ให้สั้นลง 50 %
3. พัฒนาจำนวนพี่เลี้ยงที่ดูแลพนักงานใหม่ให้มีอัตรา 1 : 3O

bjective 2 : เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

Key Results
1. ลดอัตราการลาหยุดงานของพนักงานลง 20%
2. ระบุเป้าหมาย (KPIs/OKRs/MBOs) ทุกส่วนงานให้เสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
3. ทำให้พนักงาน Check-in รายสัปดาห์ให้ได้ 100%

OKR 3. การฝึกอบรมและพัฒนา

Objective 1: ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิด OKR มาใช้ในองค์กร

Key Results
1. 100 % ของพนักงานเข้าร่วมในการฝึกอบรมความรู้เรื่อง OKR
2. พนักงานมีความพึงพอใจในการใช้ OKR ไม่น้อยกว่า 70 %     (วัดหลังจากการนำ OKR ไปใช้ปฎิบัติงาน 3 เดือน)
3. ออกแบบระบบการฝึกอบรมและการเขียน OKR สำหรับพนักงานใหม่ ให้สามารถดำเนินการได้ ภายใน  1 สัปดาห์

Objective 2 : เพิ่มการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

Key results
1. เพิ่มการมีส่วนร่วมกับดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 20%
2. เพิ่มอัตราการโปร. พนักงานภายใน 5% ต่อไตรมาส
3. สนับสนุนแผนที่พี่เลี้ยงนำเสนอให้เสร็จสมบูรณ์ 100%

OKR 4. การบริหารผลตอบแทน

Objective 1: ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้

Key Results
1. ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้มีความชัดเจน สำหรับพนักงานไม่น้อยกว่า 80 %
2. เปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่ง   อ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง
3. พนักงานมีเงินเดือนเทียบเท่ากับคู่แข่ง ไม่น้อยกว่า 70 % ของพนักงานทั้งหมด

Objective 2 : เพิ่มความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ

Key Results
1. ปรับปรุงหัวข้อในหมวด “สวัสดิการพนักงาน” ที่ระบุในแบบสำหรับความพึงพอใจของพนักงานไม่น้อยกว่า 50%
2. เปรียบเทียบสวัสดิการกับคู่แข่งหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
3. ลดการปัญหาสุขภาพของพนักงานลง ไม่น้อยกว่า 70%

OKR 5. การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Objective 1: เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงาน

Key Results
1. สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อค่านิยมองค์กร 100 %
2. สรุป Pain Points ของ Influencer แต่ไม่ร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 2
3. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในช่วงไตรมาสที่ 3    เพิ่มขึ้น 50% เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2

Objective 2 : สร้าง Work-life balance ในองค์กร

Key Results
1. พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น 100%
2. จัดกิจกรรม “เพื่อสุขภาพ” เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้ 50%3. จัดกิจกรรม CSR 1 ครั้งต่อไตรมาส

OKR 6. การรักษาพนักงาน

Objective 1: เพิ่มอัตราเฉลี่ยการคงอยู่ของพนักงาน

Key Result
1. ขยายอายุงานเฉลี่ยของพนักงานจาก 2 ปี เป็น 3 ปี
2. เพิ่มผลความพึงพอใจเชิงบวกในการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (ส่วนท้ายที่เขียนบรรยายความคิดเห็น) ไม่น้อยกว่า 10 %
3. เพิ่มอัตราพนักงานภายในให้ได้รับการโปรโมทจาก 10% เป็น 30%

Objective 2: เพิ่มอัตราเฉลี่ยการรักษาพนักงาน

Key Results
1. ลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจไม่น้อยกว่า 20 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. ทำการสัมภาษณ์ 100 % ของจำนวนพนักงานที่ลาออก
3. ระบุพนักงาน 10 % ที่มีความเสี่ยงที่จะลาออก จากกระบวนการประเมินผลงาน

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2024 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click