6 สัญญาณเตือน  องค์กรกำลังมีปัญหาวัฒนธรรมองค์กร

6 สัญญาณเตือน  องค์กรกำลังมีปัญหาวัฒนธรรมองค์กร

1.ผู้นำไม่เปิดรับ/ไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
สัญญาณเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่  อาจเชื่อมั่นกับความสำเร็จในอดีต  ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจทีมงาน  มองเห็นแต่ข้อจำกัดของพนักงาน  จนกลายเป็นกำแพงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ  พนักงานจะรอฟังคำสั่งอย่างเดียว  ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ส่วนคนที่มีความคิดของตัวเองจะทยอยลาออกไป และที่สำคัญผู้นำที่เป็นแบบนี้ จะเหนื่อยอยู่คนเดียว เพราะต้องลงมาตัดสินใจทุกเรื่องด้วยตนเอง  ดังนั้น ต้องแก้ไขที่ทัศนคติของผู้นำ  ผู้นำควรเปิดหูเปิดตาโดยการเข้าร่วมกลุ่มหรือ ทำ networking กับคนที่หลากหลาย  เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก หรือ การเข้าร่วมสัมมนาในระดับผู้บริหารที่เป็น Public Seminar หรืออาจต้องมี Executive Coach เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงมากขึ้น

2. แยกตัว ไม่สนใจใคร ทำงานคนเดียว
สัญญาณเช่นี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาการทำงานเป็นทีม  ความไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ   รวมถึงผู้บังคับบัญชาอาจขาดทักษะในการบริหารทีม การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน อาจปรับแก้ไขได้หลายๆ แนวทาง เช่น สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน โดยการสำรวจจริตของสมาชิก ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของทุกคน   ควรพูดคุยสื่อสารกันให้มากขึ้น สม่ำเสมอ และทั่วถึง เช่น Stand Up Meeting การพูดคุยกันสั้นๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจัดให้สมาชิกทำกิจกรรมที่ไม่ใช่เรื่องงานบ้าง เพื่อลดช่องว่างระหว่างกันและกัน และการชื่นชม การขอบคุณเมื่อมีการเสียสละของสมาชิกในทีม  

3.หลบหลีก กลัวจะได้รับงานเพิ่ม
สัญญาณเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาของทัศนคติและความเข้าใจของพนักงานต่อการทำงานเป็นทีม  รวมถึงทัศนคติต่อการพัฒนาตนเอง  เบื้องต้นควรแก้ไขโดยการรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาก่อน  อะไรคือสิ่งที่เขากังวล บางทีอาจทำให้พบปมปัญหา หรือสาเหตุที่แท้จริงได้  จากนั้นเปิดโอกาสให้เขาบอกข้อเสนอแนะ เพื่อทำให้เขารู้สึกว่า เขามีความสำคัญกับทีม  รวมถึง องค์กรอาจต้องทบทวนเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล ให้จับต้องได้ เพิ่มความชัดเจนและยุติธรรมให้มากที่สุด

4. ปกปิดความผิดของตนเอง บิดเบือนข้อมูล
สัญญาเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  พนักงานจะกลัวความผิด กลัวการลงโทษ กลัวเสียหน้า จึงพยายามปกปิดความผิดของตนเอง รวมถึงบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องตนเองปัญหาที่ตามมาคือองค์กรขาดความโปร่งใส  ควรทบทวนระบบการทำงาน, ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้รัดกุม  จัดให้มีการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ไม่เช่นนั้น นอกจากองค์กรจะต้องสูญเสียผลประโยชน์แล้ว ยังอาจส่งผลให้ลูกค้า, พันธมิตรทางการค้าขาดเชื่อมั่นและเสียภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. ทำเพื่อส่วนรวมก็ต่อเมื่อได้รับผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนเท่านั้น
สัญญาณเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจและทัศตคติของพนักงานเกี่ยวกับการทำเพื่อส่วนรวม พนักงานคิดแต่ประโยชน์ส่วนตน  ไม่เสียสละ  ขาดความศรัทธาต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ควรปรับทัศนคติและทำให้เห็นถึงความคุณค่า หรือ ความยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้ให้  โดยการมีกิจกรรมที่เพื่อส่วนรวมและหาวิธีทำให้พนักงานได้สัมผัสถึงคำขอบคุณของผู้ที่ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาสบ้าง หรือ ปรับรูปแบบของสิ่งตอบแทนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือของมีค่าบ้าง

6.จ้องจับผิด ทำให้ผู้อื่นเสียหน้า
สัญญาณเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นบรรยากาศที่บั่นทอนแรงจูงใจในการทำงานอย่างยิ่ง  ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของสมาชิก ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นวัฒนธรรมการจับถูกแทน  รวมถึงให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเชิงบวก  กำหนด Do & Don’t  จัดทำสื่อหรือคลิปวิดีโอที่เป็นแบบอย่างที่ดี  จัดให้มีการชื่นชม ยกย่องผู้ที่ทำความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้  อาจส่งเสริมในรูปแบบของ platform หรือ Social Media ที่เข้าถึงง่าย

#วัฒนธรรมองค์กร #การทำงานเป็นทีม #การพัฒนาองค์กร #ผู้นำ #ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร #การบริหารองค์กรยุคใหม่

แหล่งที่มา https://www.pasamol.com/

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click