บทบาทที่สำคัญ 6 ประการของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์กร​

บทบาทที่สำคัญ 6 ประการของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์กร​

ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ดูแลปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ นอกจากนี้บุคลากรที่มีความสามารถยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อีกด้วย

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
HR เป็นฝ่ายที่ช่วยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เนื่องจากทราบดีว่าบุคลากรมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากเพียงใด โดยทางฝ่ายจะให้คำแนะนำแก่ทีมผู้บริหารว่าจะจัดการบุคลากรให้เป็นทรัพยากรทางธุรกิจได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานธุรกิจ และให้คำแนะนำผู้จัดการเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

ค่าตอบแทน, เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างแรงงาน และกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจหรือบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจค่าตอบแทนและเงินเดือน เพื่อจัดการให้ค่าตอบแทนและสถานะการเงินขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับบริษัทด้วยการจ้างพนักงานทดแทน อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร ซึ่งก็คืองบประมาณขององค์กรและภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง

การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจะมีการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จะให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการและหัวหน้างานว่าควรจะวางบทบาทของบุคลากรในองค์กรแต่ละคนอย่างไร และช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ ส่วนใหญ่แล้วในองค์กรที่มีการทำงานที่มีความยืดหยุ่น จะมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจ, ความต้องการของบุคลากร, และการฝึกอบรมของบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรื่องการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงจัดให้มีการฝึกอบรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและเอื้อต่อการพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำในองค์กรต่อไป

ความพึงพอใจของบุคลากร รวมถึงสร้างความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรของฝ่าย HR จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจรวมถึงเพิ่มระดับความพึงพอใจของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ยังมีการใช้กลยุทธ์เพื่อช่วยเพิ่มความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยจะมีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสม

กระบวนการสรรหา, การรับขวัญ, และการจ้างงานบุคลากร
ฝ่าย HR จะมีหน้าที่ดูแลกระบวนการจ้างงาน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองประวัติบุคลากร ไปจนถึงการสัมภาษณ์และการจ้างบุคลากรใหม่ รวมถึงการประเมินระบบติดตามผู้สมัคร ซึ่งฝ่าย HR จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการ หากผู้จัดการไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการจ้างงาน

สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความดีเลิศ
ทีม HR จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนใคร โดยจะมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้างและตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แหล่งที่มา
https://smallbusiness.chron.com/10-reasons-hr-important-organization-22424.html
https://smallbusiness.chron.com/role-human-resource-management-organizations-21077.html

02-pasamol_comLAYLA

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click